Bamboo Restaurant & Bar
Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Orchard Hotel a.s., IČO: 27883728, se sídlem, Hornopolní 3313/42, 702 00, Moravská Ostrava („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem poskytování služeb, online rezervací a dárkových voucherů v Bamboo Restaurant&Bar jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, a to na základě osobních údajů získaných od subjektu údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu platnosti výše uvedených účelů a půl roku navíc.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Více informací naleznete na https://ostrava.park-inn.cz/gdpr.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce:
Bamboo Restaurant & Bar
Park Inn by Radisson Hotel Ostrava
Hornopolní 3313/42
702 00, Moravská Ostrava
gdpr.ostrava@park-inn.cz